• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

АРЧР е член на следните комитети за наблюдение:
Комитет за Наблюдение на ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020“
Комитет за Наблюдение на ОП „Наука и образование и интелигентен растеж 2014-2020“
Комитет за Наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Комитет за Наблюдение на ОП „Развитие на Човешките ресурси 2014-2020“

АРЧР е член на следните тематични работни групи за разработване на новите оперативни програми:
Към МЗХ – Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Към МИЕТ – Оперативна програма „Иновации и предприемачество 2014-2020г.“
Към МТСП – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“
Към МРР – Оперативна програма „Региони в растеж 2014-202 г. “

АРЧР е член на Европейската социална мрежа ESAN.