• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

BalkanMed E-BP

Проект: BalkanMed E-Business Pages project - BalkanMed e-BP, BMP1/1.1/2608/2017

Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

Приоритетна ос: „Предприемачество и иновации“

Специфична цел: „Конкурентоспособни територии“

Уебстраница на проекта: http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/27/

Период на изпълнение: 01.08.2017 г. - 31.07.2019 г.

Водещ партньор: Агенция за развитие на човешките ресурси

Проектни партньори: Hellenic Management Association
Limassol Chamber of Commerce and Industry
GAUSS Institute - Foundation for New Technologies, Innovations and Knowledge Transfer
Centre for Competitiveness Promotion

Бюджет: EUR 717 588,50

Проектът BalkanMed E-Business Pages е насочен към преодоляване на няколко общи предизвикателства в регион „Балкани – Средиземно море“ – ясно изразените икономически различия, по-ниската конкурентоспособност на бизнеса, фрагментацията на пазарите, слабата социо-икономическа интеграция на държавите в региона. Основна цел на проекта е да обедини усилията на 5-те проектни партньори за подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия износители в регион „Балкани – Средиземно море“ посредством създаване на условия за по-успешно транснационално сътрудничество. Специфичните цели на проекта са:

- Насърчаване обмена на бизнес информация между малките и средни предприятия в регион „Балкани – Средиземно море“
- Улесняване на процесите на коопериране и технологичен трансфер в допустимата област
- Разработване на електронни инструменти в помощ на интеграцията на местните пазари

Индикаторите за постигане на проектните цели в срока на проекта са:

1.) Електронна платформа с информация за малки и средни предприятия (МСП) износители, сдружения на МСП и клъстери в регион „Балкани – Средиземно море“

2.) 4 електронни инструмента в помощ на МСП:
- Анализ на износа на МСП, на съществуващите сдружения и клъстери и на възможностите за коопериране;
- Ръководство с добри практики от съществуващи клъстери и варианти за технологичен трансфер;
- Насоки за създаване на клъстери;
- Насоки за технологичен трансфер

3.) 5 семинара с представители на бизнеса – по един във всяка страна партньор

В резултат на изпълнението на проекта ще се създадат нова платформа и инструменти за транснационално бизнес сътрудничество, които са уникални за регион „Балкани – Средиземно море“, и ще се разкрият нови възможности за интегрирано регионално развитие и сътрудничество. Проектът ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на МСП, ще осигури нови възможности за бизнеса и човешките ресурси и ще създаде благоприятни условия за повишаване на благосъстоянието на местното население.

Проектът се финансира от Европейския съюз (Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ и национално съфинансиране).