• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Комисията представя своите мерки в отговор на антисемитизма и проучване, показващо нарастване на антисемитизма в ЕС

На 10 декември 2018 Комисията представи своите мерки в отговор на ново проучване на Агенцията на ЕС за основните права, според което 90% от европейските евреи смятат, че антисемитизмът е нараснал през последните пет години.

Резултатите от последното проучване относно антисемитизма, извършено от Агенцията на ЕС за основните права, са особено тревожни – 85% от европейските евреи смятат, че антисемитизмът е най-големият социален или политически проблем в тяхната страна. Останалите данни, наред с другото, показват, че антисемитизмът е широко разпространен и оказва влияние върху ежедневието на европейските евреи в целия ЕС:
  • 89% от евреите мислят, че антисемитизмът е най-проблемен в интернет и социалните медии;
  • 28% от респондентите са били обект на тормоз поне веднъж през последната година;
  • 79% от евреите, които са се сблъсквали с антисемитски тормоз през последните пет години, не са съобщили за това на полицията или друга организация;
  • 34% избягват да посещават еврейски събития или обекти, защото не се чувстват в безопасност;
  • 38% са обмисляли възможността да емигрират, защото не се чувстват в безопасност като евреи в Европа;
  • 70% смятат, че усилията на държавите от ЕС за борба с антисемитизма не са ефективни.
Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: Силно съм обезпокоен от нарастването на антисемитизма, видно от доклада на Агенцията за основните права. От съществено значение е да се борим с този сериозен проблем решително и колективно. Еврейската общност трябва да се чувства сигурно и у дома в Европа. Ако не можем да постигнем това, Европа престава да бъде Европа.

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, добави: 70 години след Холокоста съм дълбоко натъжена, че 90% от евреите в Европа споделят, че антисемитизмът се е увеличил през последните пет години. Евреите трябва да се чувстват у дома и в безопасност в Европа, независимо от това дали отиват до синагогата или сърфират в интернет. Комисията работи заедно с държавите от ЕС за противодействие на нарастването на антисемитизма, борба с отричането на Холокоста и гарантиране, че евреите разполагат с пълната подкрепа на властите, за да се осигури тяхната безопасност.

Резултатите от днешното проучване потвърждават значението на работата за противодействие на антисемитизма, която Европейската комисия е извършила до момента и продължава да върши.

Мерки на Комисията в отговор на антисемитизма

В отговор на нарастващия антисемитизъм Комисията назначи през 2015 г. координатор за борба с антисемитизма, който да поддържа връзка с еврейските общности и да укрепва сътрудничеството с организациите по места.

Представеното на 10 декември 2018 проучване показва, че нарастването на антисемитизма в Европа е особено обезпокоително в онлайн пространството. От 2016 г. насам Комисията работи усилено за справяне с това предизвикателство чрез Кодекса на поведение във връзка с незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза. Големите ИТ компании (Twitter, YouTube, Facebook и Microsoft) се съгласиха да разглеждат случаите на незаконно слово на омразата, за които им се съобщава, в рамките на 24 часа и да го премахват, когато е необходимо. През 2018 г. Instagram, Google+, Snapchat и Dailymotion също се присъединиха към Кодекса за поведение. Резултатите от тази дейност ще бъдат оценени отново в началото на следващата година. Наскоро Комисията предложи законодателство, с което да се осигури премахването на терористичното съдържание онлайн в рамките на един час след получаването на заповед за премахване, издадена от компетентните национални органи.

През юни 2016 г. Европейската комисия създаде Групата на високо равнище за борба с расизма, ксенофобията и другите форми на нетърпимост с цел засилване на сътрудничеството и координацията и подобряване на предотвратяването и борбата с престъпленията от омраза и със словото на омразата. В нея участват представители на всички 28 държави от ЕС, международни организации и граждански организации. Чрез тази мрежа Комисията работи за преодоляване на проблема с несъобщаването за всички случаи чрез подобряване на стандартите за регистриране на престъпленията от омраза.

През 2016 г. Международният алианс за възпоменание на Холокоста, в който членуват 25 държави от ЕС, прие определение за антисемитизъм, което се превърна в основа на нашата работа. На 29 ноември 2018 г. ЕС стана постоянен международен партньор на Международния алианс за възпоменание на Холокоста. Участието на ЕС в този международен орган ще даде възможност за по-тясно сътрудничество в борбата с отричането на Холокоста и предотвратяването на расизма, ксенофобията и антисемитизма.

В същото време задължението за защита на гражданите на ЕС е преди всичко на самите държави членки. В това отношение е важно да се отбележи, че на 6 декември 2018 г. всички държави от ЕС единодушно приеха Декларация относно борбата с антисемитизма и разработването на общ подход по отношение на сигурността за по-добра защита на еврейските общности и институции в Европа. Тя е важен сигнал, че ЕС и всички негови държави членки са с еврейската общност и се стремят да гарантират нейната безопасност и благополучие. Държавите членки също така се призовават да използват определението за антисемитизъм на Международния алианс за възпоменание на Холокоста като ориентировъчен инструмент. Това ще бъде важна стъпка в борбата с антисемитизма.

Контекст
Европейската комисия възложи на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) да проведе проучване относно опита на еврейската общност с антисемитизма. С над 16 300 респонденти в 12-те държави (Австрия, Белгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Унгария, Франция и Швеция), в които живеят 96% от европейските евреи, това е най-голямото по рода си проучване.

На 10 декември 2018 по случай Международния ден на правата на човека, комисар Йоурова  представи резултатите от проучването по време на проява в Съвета с участието на представители на еврейски общности и организации, създатели на политики от държавите от ЕС, както и представители на гражданското общество и медиите и експерти по борба с расизма и дискриминацията. Представянето на резултатите бе последвано от дискусия с представители на еврейската общност от европейските институции.

За повече информация
Агенция за основните права – доклад и съобщение за медиите относно антисемитизма
Излъчване по интернет на представянето на проучването в Съвета
Изявление във връзка с Декларацията на Съвета относно борбата срещу антисемитизма
Действия на ЕС за борба с антисемитизма

По информация на Европейската комисия, IP/18/6724

сподели в социалните мрежи