• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Откриване на процедура за определяне на изпълнител с публична покана

ОБЯВА
за
Откриване на процедура за определяне на изпълнител с публична покана

На основание чл.11, ал.2 във връзка с чл. 7, т.1 от Постановление № 69 на МС от 11.03.2013г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – РУСЕ

със седалище в гр. Русе и адрес на управление: ул. Кресна, № 14, тел.082 834 108, факс: 082 821 472, Интернет адрес: http://www.hrda.smebg.net, лице за контакт: Калин Пламенов Минев, на длъжност Изпълнителен Директор, тел.: 082 834 108 в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 17789/05.03.2013 по проект реф. №: 2(3i)-3.1-6, MIS-ETC код: 152, "Създаване на общ трансграничен портал за е-бизнес: E-Business pages", по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 обявява процедура за определяне на изпълнител – избор с публична покана с обект: “Провеждане на медийна кампания”

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Русе, ул. Кресна № 14 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. 

Публичната покана е публикувана и на следните интернет адреси: 
Оферти се подават на адрес: гр. Русе, ул. Кресна №14 до 17.00 ч. на 16.12.2013г.

сподели в социалните мрежи