• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ: вторият преглед показва подобрения, но до края на февруари 2019 г. следва да бъде назначен постоянен омбудсман

На19 декември 2018 Европейската комисия публикува своя доклад относно втория годишен преглед на функционирането на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.

Тазгодишният доклад показва, че САЩ продължава да гарантира адекватно ниво на защита на личните данни, предавани по Щита за личните данни от ЕС на участващите дружества в САЩ. Стъпките, предприети от органите на САЩ за изпълнение на препоръките, направени от Комисията в миналогодишния доклад, са подобрили функционирането на рамката.

Комисията обаче очаква органите на САЩ да назначат до 28 февруари 2019 г. постоянен омбудсман, който да замени временно изпълняващия длъжността. Постоянният омбудсман има важна роля, за да се гарантира, че жалбите, свързани с достъпа на органите на САЩ до лични данни, биват взети под внимание.

Заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Днешният преглед сочи, че Щитът за личните данни е като цяло успешен. Над 3 850 дружества са сертифицирани, включително дружества като Google, Microsoft и IBM , както и много МСП. Това осигурява оперативна основа за непрекъснато подобряване и укрепване на начина, по който функционира Щитът за личните данни. Сега очакваме от американските си партньори да назначат постоянен омбудсман, за да можем да гарантираме, че отношенията между ЕС и САЩ в областта на защитата на данните се напълно надеждни”.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: „ЕС и САЩ са изправени пред нарастващи общи предизвикателства, що се отнася до защитата на личните данни, за което свидетелства скандалът с Facebook/Cambridge Analytica. Щитът за личните данни е също така диалог, който в дългосрочен план следва да допринесе за сближаването на нашите системи на основата на силни хоризонтални права и независимо, стриктно прилагане. Такова сближаване в крайна сметка ще укрепи фундаментално Щита за личните данни. Междувременно всички съставни части на Щита трябва да действат пълноценно, включително длъжността на омбудсмана”.

Направените вече подобрения включват укрепване от страна на Департамента по търговия на процеса на сертифициране и на неговия проактивен надзор над рамката. Както бе препоръчано от Комисията в първия годишен преглед, Департаментът по търговия създаде няколко механизма, като например система от проверки („проверки на място“), при която се подбират на случаен принцип дружества, за да се удостовери, че те спазват принципите на Щита за личните данни. Проверени са 100 дружества: при 21 е имало пропуски, които вече са отстранени. Допълнителните процедури за преглед на спазването включват и анализ на уебсайтовете на участници в Щита за личните данни, за да се гарантира правилното функциониране на интернет връзките към политиките за неприкосновеността на личния живот. Департаментът по търговия е въвел система за установяването на неправомерни твърдения с цел да се предотвратят случаи на предприятия, които заявяват съответствие с Щита за личните данни, въпреки че не са били сертифицирани.

Федералната търговска комисия също вече показва в по-висока степен проактивен подход към правоприлагането чрез наблюдение на спазването на принципите на Щита за личните данни, включително чрез призовки за искане на информация от участващите дружества.

Що се отнася до достъпа на публичните органи на САЩ до лични данни за целите на националната сигурност, с назначаването на нови членове на Надзорния съвет по въпросите на неприкосновеността на личния живот и гражданските свободи е възстановен кворумът на съвета. Докладът на този съвет относно изпълнението на президентската изпълнителна директива № 28 (ПИД-28, предвиждаща защита на неприкосновеността на личния живот за лица, които не са американски граждани) е вече публично достъпен. С него се потвърждава, че мерките за защита на неприкосновеността на личния живот за лица, които не са американски граждани, се прилагат в рамките на разузнавателните структури на САЩ.

При втория преглед бяха взети предвид съответните промени в правната система на САЩ в областта на неприкосновеността на личния живот. Департаментът по търговия започна консултация относно федерален подход към защитата на личните данни, към която Комисията даде своя принос, а във Федералната търговска комисия тече процес на размисъл относно правомощията, с които разполага понастоящем в тази област. Във връзка със скандала Facebook/Cambridge Analytica Комисията отбелязва потвърждението на Федералната търговска комисия, че разследването на случая е в ход.

Следващи стъпки
Докладът ще бъде изпратен на Европейския парламент, Съвета, Европейския комитет по защита на данните и на органите на САЩ.

Европейската комисия очаква правителството на САЩ да определи най-късно до 28 февруари 2019 г. лицето, което ще заеме за постоянно поста на омбудсман. Ако това не стане дотогава, Комисията ще обмисли предприемането на подходящи мерки в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.

Контекст
Решението за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ бе прието на 12 юли 2016 г., като рамката на Щита за личните данни започна да функционира на 1 август 2016 г. Тази рамка защитава основните права на всеки един в ЕС, чиито лични данни се предават на сертифицирани дружества в Съединените щати с търговска цел, и установява правна яснота за предприятията, разчитащи на трансатлантическо предаване на данни.

Комисията се ангажира да извършва преглед на споразумението всяка година, за да прецени дали то продължава да гарантира адекватно ниво на защита на личните данни. След първия годишен преглед, който се проведе през 2017 г., Комисията отправи редица препоръки за допълнително подобряване на практическото функциониране на Щита за личните данни.

На 18 октомври комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова даде началото заедно с министъра на търговията на САЩ Уилбър Рос на обсъжданията на втория преглед на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (изявление). Констатациите в този доклад се основават на срещи в Брюксел в средата на октомври 2018 г. с представители на всички министерства на САЩ, отговарящи за управлението на Щита за личните данни, включително Федералната търговска комисия, Службата на директора на националното разузнаване (ODNI), Министерството на правосъдието и Държавния департамент, на проучване, възложено от Комисията, относно автоматичното вземане на решения, както и на информация от широк кръг заинтересовани страни, включително обратна връзка от дружества и от действащи в областта на неприкосновеността на личния живот неправителствени организации. В прегледа взеха участие и представители на независимите органи за защита на данните от ЕС.

За повече информация
Доклад относно втория годишен преглед на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ
Работен документ на службите на Комисията
Съвместно изявление на ЕС и САЩ от 2-рия годишен преглед
Доклад относно първия годишен преглед на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ
Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, включително Наръчник за гражданите
Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ: често задавани въпросиПо информация на Европейската комисия, IP/18/6818

сподели в социалните мрежи