• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

ЕС предприема допълнителни действия в рамките на СТО срещу принудителния трансфер на технологии от страна на Китай

На 20 декември 2018 Европейският съюз протестира в рамките на Световната търговска организация (СТО) срещу системните практики, чрез които европейските дружества биват принуждавани да се отказват от правата си върху чувствителни технологии и ноу-хау като предварително условие за извършване на стопанска дейност в Китай. Предприетите правни действия са продължение на делото, което ЕС заведе през юни 2018 г.

С този ход ЕС значително разширява и задълбочава обхвата на своя иск в рамките на СТО срещу китайските мерки за принудителен трансфер на технологии. Настоящата стъпка е продиктувана от установените допълнителни доказателства за несъвместимостта на китайските мерки за одобряване на инвестициите и защитата на правата върху интелектуалната собственост на чуждестранните дружества с приетите многостранни правила.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Не можем да допуснем компании от ЕС да бъдат задължавани да подаряват ценни технологии в замяна на правото да инвестират в Китай. Това е в явно противоречие с правилата, които Китай се е ангажирал да спазва при присъединяването си към СТО. Днес ние оспорваме по правен път и по един по-мащабен и системен начин тези незаконни практики, тъй като ги смятаме за сериозен проблем, който засяга европейски дружества с дейност в Китай. Става дума за въпрос, който може и следва да бъде решен на международно ниво и в една многостранна рамка“.

В своя преразгледан иск до СТО ЕС оспорва китайските закони, които регулират:

— одобряването на инвестициите в областта на електромобилите (превозните средства с неконвенционално енергозахранване) и биотехнологиите (семената за посев), които са част от стратегическите отрасли в плана „Made in China 2025“,

— одобряването на съвместни предприятия в много отрасли, тъй като се налагат изисквания за резултатност на чуждестранните дружества с дейност в Китай и се ограничава икономическата и договорната свобода на чуждестранните дружества по отношение на инвестициите и трансфера на технологии.

Така наречените изисквания за резултатност принуждават пряко или непряко европейските дружества да прехвърлят технологии към своите съвместни предприятия с китайски партньори в замяна на необходимите административни разрешения от страна на китайските власти. Чуждестранните дружества са длъжни също така да извършват научноизследователска и развойна дейност в Китай.

При присъединяването си към СТО Китай пое ангажимент да не налага изисквания за резултатност като условие за одобрение на инвестиции и да спазва свободата на договаряне на дружествата в Китай особено по отношение на инвестициите и трансфера на технологии. Поради това ЕС смята, че настоящата китайска политика нарушава поетите от Китай правни ангажименти.

Оспорваните на 20 декември 2018 мерки продължават списъка с възражения в повдигнатото от страна на ЕС през юни 2018 г. първоначално дело. Предишният иск оспорваше някои разпоредби в Наредбата за вноса и износа на технологии (Technology Import and Export Regulation — TIER) и в Наредбата за прилагане на Закона за съвместните предприятия между китайски и чуждестранни дружества в областта на капиталовите инструменти („JV Regulation“), тъй като те противоречат на правилата на СТО за равно третиране на националните и чуждестранните дружества и ненужно ограничават правата на дружествата от ЕС включително в областта на патентите.

Контекст
Искането за консултации официално поставя началото на производството по уреждане на спорове в рамките на СТО. Ако в срок от 60 дни консултациите не доведат до удовлетворително решение, ЕС може да поиска от СТО да свика специализирана група, която да се произнесе относно съвместимостта на китайските мерки с правилата на СТО.

Допълнителна информация:
Нови искане на ЕС за консултация
Предишно искане на ЕС за консултация
Кратко представяне на механизмите за уреждане на спорове в СТО
Търговска политика на ЕС и интелектуална собственост в ЕС
Търговски отношения на ЕС с Китай


По информация на Европейската комисия, IP/18/6882

сподели в социалните мрежи