• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Изявление на Европейската комисия и върховния представител по повод Международния ден на мигрантите

По повод на Международния ден на мигрантите, отбелязван на 18 декември, Европейската комисия и върховният представител направиха следното изявление:

„Историята на човечеството е история на миграция. В продължение на хилядолетия хората са мигрирали от едно място на друго поради различни причини и продължават да го правят. Днес има 258 милиона международни мигранти в целия свят.

На Международния ден на мигрантите Европейският съюз потвърждава своя твърд ангажимент за защита на човешките права на мигрантите, за предотвратяване на рискованите незаконни пътувания към Европа и за осигуряване на възможности за законни и безопасни пътища за миграция.

За изпълнението на този ангажимент ние работим заедно с партньорите си по света — държавите на произход, държавите на транзитно преминаване и държавите, които са крайна дестинация, както и с международни организации. Миграцията изисква сформирането на глобални алианси за сътрудничество. Нито една държава не може да се справи с миграцията сама — нито в Европа, нито в други части на света. Това е основното послание на Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция, който ще предостави глобална рамка за подобряване на управлението на миграцията. Само чрез съвместна работа в дух на споделена отговорност ще можем да превърнем миграцията от общо предизвикателство в обща възможност.

Всеобхватният подход на ЕС по въпросите на миграцията е създаден в същия дух: стремеж към преодоляване на факторите за незаконна миграция; борба с незаконното превеждане през граница на мигранти и трафика на хора; осигуряване на адекватна защита на нуждаещите се, по-добро управление на външните граници на Европа и същевременно създаване на канали за законна миграция. В наш общ интерес.“

Контекст
С европейската програма за миграцията Европейската комисия предложи на 13 май 2015 г. широкообхватна стратегия, чрез която ЕС да се сдобие с инструменти за по-добро управление на миграцията във всичките ѝ аспекти — непосредствените предизвикателства, както и в средносрочен и дългосрочен план.

Всеобхватният подход на ЕС по въпросите на миграцията води до резултати във всички области: по-тясно сътрудничество с държавите партньори; по-добре защитени външни граници; и по-ефективни инструменти за управление на миграцията в рамките на ЕС.

Във вътрешен план Европейският съюз създаде ефективни инструменти за управление на миграцията. Много усилия бяха инвестирани в реформата на правилата на ЕС в областта на убежището, като 5 от първоначалните 7 предложения на Комисията са готови за приемане. За засиленото управление на границите Комисията наскоро предложи да се укрепи и Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Финансирането от ЕС по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ предоставя на държавите членки помощ за укрепване на интеграцията на пазара на труда и социалното приобщаване. Проектите по линия на програмата „Права, равенство и гражданство“ са съсредоточени върху конкретни приоритети за защита и подпомагане на жертвите сред уязвимите групи, включително жените и децата мигранти. С предложението за следващия дългосрочен бюджет на ЕС Комисията определи ефикасното управление на миграцията като един от своите основни приоритети, интегрирани в различни области на политиката.

В своето външно измерение интегрираният подход по протежение на целия маршрут доведе до значителни резултати от страна на ЕС и неговите държави членки.

Операциите на ЕС в Средиземноморието допринесоха за спасяването на над 690 000 души в морето. Европейският съюз допълнително укрепва сътрудничеството с държавите на произход, държавите на транзитно преминаване и държавите, които са крайна дестинация, както и с международни организации за подпомагане на мигрантите и бежанците, за гарантиране на зачитането на човешките им права, за подобряване на условията им на живот и за борба с контрабандистите и трафикантите на хора. Същевременно се работи по предоставянето на законни пътища за миграция, като през последните три години са били предложени повече от 44 000 места за презаселване, а до есента на 2019 г. се очаква техният брой да надхвърли 50 000. Освен това се провеждат дискусии относно подобряването на синята карта за висококвалифицирани граждани на трети държави и се подготвят пилотни проекти за трудова миграция.

Тристранното сътрудничество между Африканския съюз, Европейския съюз и Организацията на обединените нации допринесе за това над 39 000 души да се върнат доброволно от Либия в своите държави на произход през последните две години. Чрез съвместната инициатива на ЕС и МОМ за защита и връщане на мигрантите на над 55 000 души досега е била оказана подкрепа след пристигане и за реинтеграция.

С цел преодоляване на първопричините за миграцията в държавите на произход и на транзитно преминаване и с цел осигуряване на възможности, Доверителния фонд на ЕС за Африка е мобилизирал повече от 4 милиарда евро за важни инициативи по места.

За повече информация

Въпроси и отговори — Глобалния пакт за миграцията
Управление на миграцията: Комисията призовава за напредък по забавената реформа на системата за убежище
Информационен документ — Маршрутът през Централното Средиземноморие
Информационен документ — Маршрутът през Западното Средиземноморие

По информация на Европейската комисия, IP/18/6823

сподели в социалните мрежи