• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Премахване на таксите за роуминг: в своите пътувания европейците се възползват максимално от мобилните съобщителни услуги

Според доклад, публикуван на 14 декември 2018 от Комисията, през първата година и половина след премахването на таксите за роуминг се наблюдава непосредствено и значително увеличение на мобилните телефонни обаждания и използването на услуги за мобилни данни от страна на европейците, които пътуват в ЕС.

В този Междинен доклад на Европейската комисия относно резултатите от премахването на таксите за роуминг на 15 юни 2017 г. се посочва, че европейците са се възползвали максимално от новите си цифрови права при пътуванията си в ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Използването на услуги за мобилни данни е нараснало средно пет пъти в сравнение с равнищата преди юни 2017 година. Броят на изходящите обаждания при пътуващите се е увеличил приблизително два пъти в сравнение с предходния период.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Преди година и половина бяха премахнати таксите за роуминг при пътуване в ЕС. Гарантирани бяха и други цифрови права, като прекратяването на необоснованото блокиране на географски принцип и преносимостта на съдържание. Всичко това показва нагледно какви предимства носи ЕС за гражданите си в тяхното ежедневие. Необходимо е също така да продължим да изясняваме на европейците техните цифрови права, така че те да се възползват в пълна степен от новите възможности.“

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, добави: „Днес виждаме на дело ползите от премахването на таксите за роуминг в ЕС. Хубаво е, че Европа вече присъства реално за хората, които използват свободно своите мобилни телефони при пътувания в чужбина. Благодаря на операторите, които успяват да превърнат нарасналите нужди от гласови повиквания и пренос на мобилни данни в нови възможности.“

Налице е ясна тенденция към увеличаване на търсенето вследствие на премахването на таксите за роуминг. Според неотдавнашно проучване на Евробарометър е налице ясна промяна в навиците. Днес например 34 % от пътуващите спокойно ползват интернет в роуминг толкова, колкото у дома, спрямо едва 15 % преди юни 2017 г. За сметка на това делът на хората, които никога не използват услуги за мобилни данни в чужбина, е намалял на 19 % спрямо 42 % преди отмяната на таксите за роуминг. Едновременно с това се запазва високото ниво на информираност сред потребителите: 62 % от европейците знаят, че таксите за роуминг са премахнати в ЕС/ЕИО, а 69 % смятат, че те или техни познати се възползват или ще се възползват от това.

Освен това премахването на таксите за роуминг спомогна за по-широкото навлизане на мобилните широколентови услуги и за постигане на по-добро 4G покритие. Заслужава да се отбележи, че покритието с 4G мрежи на равнище ЕС достигна 90,8 % в края на 2017 г. (спрямо 85,6 % в края на 2016 г.).

Мобилните оператори като цяло спазват новите правила вследствие на стриктното наблюдение от страна на националните регулаторни органи и Комисията. Предвидените в Регламента относно роуминга предпазни мерки за избягване на изкривяванията на вътрешните пазари, а именно дерогацията от съображения за устойчивост и политиката за справедливо ползване, сработват адекватно и когато е необходимо.

Комисията продължава да следи изпълнението на правилата
Комисията, в тясно сътрудничество с националните регулаторни органи, които са пряко отговорни за осигуряване на изпълнението на правилата, ще продължи да следи развитието на пазарите на мобилни услуги в държавите членки, за да гарантира, че операторите продължават да спазват новите правила и че потребителите действително се ползват от премахването на таксите за роуминг. В съответствие с възложената ѝ от Европейския парламент и Съвета на ЕС задача, през декември 2019 г. Комисията ще публикува подробен доклад относно преразглеждането на правилата за „роуминг като у дома“.

Контекст
От 15 юни 2017 г. като пряко следствие от работата на цифровия единен пазар европейците могат да използват своите мобилни телефони (повиквания, SMS и данни), когато пътуват в ЕС, без да плащат допълнителни такси за роуминг. Това означава, че пътниците могат да използват своя телефон при пътуванията си точно както у дома, без страх от високи сметки.

Преди тази дата Комисията работи десет години за намаляването и окончателното премахване на допълнителните такси, които далекосъобщителните оператори начисляваха на клиентите си всеки път, когато те пресичат границата и използват мобилните си устройства по време на почивка или служебни пътувания. Между 2007 г. и 2016 г. цените на роуминга намаляха с над 90 %, а за последен път цените спаднаха през април 2016 г. Въз основа на предложение на Комисията през 2015 г. Европейският парламент и Съветът се споразумяха за премахване на допълнителните такси за роуминг за гражданите, които пътуват в ЕС. За да постигне това, в съответствие с възложения ѝ мандат от Европейския парламент и Съвета, Комисията прие политика за справедливо ползване и механизъм за устойчивост през декември 2016 г. и направи предложения за преразглеждане на цените на едро, което доведе до нови цени на роуминга на едро, окончателно приети от съзаконодателите през май 2017 г.

За повече информация
Междинен доклад относно резултатите от премахването на таксите за роуминг на 15 юни 2017 г.
Информационна листовка за премахването на таксите за роуминг: потребление на мобилни съобщителни услуги сред пътуващите европейци
Роуминг онлайн
Съвместна декларация на три институции на ЕС
Често задавани въпроси
Обща информационна листовка за премахването на таксите за роуминг
Информационна листовка: Как работи?
Роуминг

По информация на Европейската комисия, IP/18/6762

сподели в социалните мрежи