• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Откриване на процедура за определяне на изпълнител с публична покана


На основание чл.11, ал.2 във връзка с чл. 7, т.1 от Постановление № 69 на МС от 11.03.2013г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – РУСЕ

със седалище в гр. Русе и адрес на управление: ул. Кресна, № 14, тел.082 834 108, факс: 082 821 472, Интернет адрес: http:// www.hrda.smebg.net, лице за контакт: Калин Пламенов Минев, на длъжност Изпълнителен Директор, тел.: 082 834 108 в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 1054B/09.02.2012 по проект реф. №: 2SR-1.2-1, MIS-ETC код:171, „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния - България”, по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 обявява процедура за определяне на изпълнител – избор с публична покана с обект: „Разработване на архитектурни чертежи”

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Русе, ул. Кресна № 14 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. 

Публичната покана е публикувана и на следните интернет адреси: 
1. http://www.cbcromaniabulgaria.eu/ 
2. http://www.eufunds.bg 
3. http:// www.hrda.smebg.net/

Оферти се подават на адрес: гр. Русе, ул. Кресна № 14 до 17.00 ч. на 21.08.2013г.

сподели в социалните мрежи